หนังสือสัญญา รับสภาพหนี้

เมื่อลูกหนี้กับเจ้าหนี้มีหนี้ต่อกัน ไม่ว่าหนี้นั้นจะเกิดจากอะไร เช่น หนี้จากเงินกู้ยืม หรือหนี้จากการจ้างทำของแล้วจ่ายเงินก็ไม่ครบ หรือไปทำของเขาเสียหาย Continue reading

อ่านบทความตามหมวดหมู่ :  แพ่งอาญาทั่วไปศาลสัญญา