สำหรับ ในการกู้ยืมเงินจะต้องมีสัญญาเป็น แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 2020 ซึ่งจะต้องเขียนให้รอบคอบชัดเจนครอบคลุม เพื่อประโยชน์ ทั้งกับเจ้าหนี้และลูกหนี้เรียกว่าให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ไม่เอาเปรียบกันเกินไป

                                       สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป

ทำที่……………………….

วันที่…………………………………

ข้าพเจ้า   ……………………….    อายุ   ……….. ปี  อยู่บ้านเลขที่  ……………………………………………………………….

ในฐานะ “ผู้กู้” ฝ่ายหนึ่ง กับ

ข้าพเจ้า  ………………………….. อายุ  ………..  ปี  อยู่บ้านเลขที่  …………………………………………………………………

ในฐานะ “ผู้ให้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาดังความต่อ ไปนี้

ข้อ 1. ผู้กู้ตกลงกู้เงินและผู้ให้กู้ตกลงให้กู้เงินจำนวน  ………….. บาท (…………………………………) และผู้กู้ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เวลาที่ทำสัญญาฉบับนี้

ข้อ 2 ผู้กู้ ยินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ……..ต่อปี ของยอดเงินกู้ดังกล่าว  โดยผู้กู้ตกลงชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้กู้ทุกวันที่………..ของทุกเดือน นับแต่วันทำสัญญานี้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ผู้กู้ตกลงชำระหนี้เงินกู้ทั้งหมดคืนแก่ผู้ภายในวันที่…………………………..
ข้อ 4 หากผู้กู้ผิดนัดชำระดอกเบี้ยหรือเงินกู้ไม่ว่างวดใดงวดหนึ่งให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมดและยินยอมให้ผู้ให้กู้ฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมายได้ทันที และผู้กู้ยินยอมชดใช้ค่าปรับในอัตราร้อยละ…….. ต่อปีของหนี้ที่ค้างอยู่ จนกว่าจะชำระหนี้ดังกล่าวครบถ้วน

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องและตรงตามความประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ต่อหน้าพยานและเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ

ลงชื่อ……………….ผู้กู้
ลงชื่อ……………….ผู้ให้กู้
ลงชื่อ……………….พยาน
ลงชื่อ……………….พยาน

 

 

*** จากตัวอย่างเบื้องต้นเป็นแบบฟอร์มสัญญากู้ยืมเงิน 2020 สำหรับ ปีอื่นๆก็ใช้แบบนี้เช่นเดียวกันไม่เปลี่ยนแปลง