สัญญาซื้อขายรถยนต์

ทำที่ ……………………….

วันที่ ………………………..

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง……………………. อยู่เลขที่………………………………
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย”ฝ่ายหนึ่ง กับ……………………… อยู่เลขที่………………….
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่าผู้ซื้ออีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญามีข้อความดังนี้
ข้อ 1 ผู้ขายตกลงขายและผู้ซื้อตกลงซื้อรถยนต์ยี่ห้อ…………. รุ่น……….สี……………หมายเลขทะเบียน……… หมายเลขตัวถังรถ………… หมายเลขเครื่องยนต์…………….. ในราคา……….บาท (…………..)
ผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์และผู้ซื้อได้รับรถยนต์ดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้วในวันทำสัญญานี้ และผู้ซื้อได้ชำระเงินและผู้ขายได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว
ข้อ 2 ผู้ซื้อได้รับการส่งมอบรถยนต์ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดี
ข้อ 3 ผู้ขายได้ ทำการ ลงนามในหนังสือโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์และหนังสือมอบอำนาจ ซื้อดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์คันดังกล่าวได้ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ข้อ 4 ค่าใช้จ่ายต่างๆในการ โอนทะเบียนผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบ
ข้อ 5 ผู้ซื้อจะดำเนินการ ไปโอน ทะเบียนรถยนต์ ให้เสร็จสิ้นภายใน……………วัน

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความ ถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องและตรงตามความต้องการแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ

 

ลงชื่อ……………….ผู้ขาย
ลงชื่อ……………….ผู้ซื้อ
ลงชื่อ……………….พยาน
ลงชื่อ……………….พยาน

 

**นี่เป็นสัญญาซื้อขายรถยนต์เบื้องต้น ที่เพียงพอต่อการนำไปใช้งานได้ ในการซื้อขายรถยนต์อาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อย เราสามารถเพิ่มเติมได้ ตาม ข้อเท็จจริงของแต่ละกรณีการซื้อขาย