ปรึกษาทนายเรื่องที่ดิน

ปรึกษาทนายเรื่องที่ดิน

ที่ดินในปัจจุบันมีราคาแพงมากขึ้นและมีปริมาณจำกัดแตกต่างกับทรัพย์สินหรือสินค้าประเภทอื่นเช่นรถยนต์ซึ่งสามารถผลิตของใหม่ทดแทนของเก่าได้แต่ที่ดินไม่สามารถทำได้เช่นนั้นจึงทำให้ที่ดินมีปัญหาการโกงกันหรือปัญหาการตุกติก เป็นจำนวนมากและมูลค่าเกี่ยวกับที่ดินมีมูลค่ามหาศาล จึงเป็นแรงผลักดันแรงจูงใจทำให้เกิดการกระทำการในทุกรูปแบบ บ้างก็เป็นการออกเอกสารสิทธิ์อย่างไม่ถูกต้อง บ้างก็เป็นการรุกล้ำที่ดินสาธารณะ บ้างก็เป็นการรุกล้ำที่ดินข้างเคียง ไม่ก็เป็นการครอบครองปรปักษ์ ในที่ดินซึ่งเจ้าของอาจจะไม่ได้อยู่ดูแล หรือบางครั้งที่ดินที่ทำการขายฝากไว้และหลุดขายฝากเจ้าของคนเดิมก็ไม่ยอมออกไปจากที่ดินของตนต้องให้นายทุนเจ้าของคนใหม่ต้องมาฟ้องขับไล่ แบบนี้เป็นต้น

ปัญหาที่ดินถ้าได้คุยกับเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งกระทำการในหน้าที่เราจะเห็นว่ามีปัญหาที่ต้องระวัง เป็นจำนวนมากบ้างก็เป็นการหลอกซื้อที่ดิน ในราคาถูก โดยให้เงื่อนไขจูงใจเช่นบอกว่าจะซื้อที่ดินทั้งหมดจำนวน 500 ไร่แต่ขอซื้อเฉพาะข้างหน้าก่อน 50 ไร่ในราคาเหมา เมื่อถึงเวลาจริงก็ไม่มาซื้อที่ดิน 450 ไร่ที่เหลือข้างใน ทำให้เจ้าของที่ดินเสียประโยชน์ (ที่ดินข้างหน้า 50 ไร่ย่อมมีราคาแพงกว่าที่ดินด้านใน) บางครั้งผู้ขายที่ดินก็ ขายที่ดินแต่ว่าผู้ซื้อถูกริดรอนสิทธิ์เช่นที่ดินซื้อมาแล้วมีผู้อื่นมาโต้แย้งกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงเดียวกับเรา

มีปัญหาในเรื่องแบบนี้สมควรปรึกษาทนายเรื่องที่ดิน เพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ มีมูลค่าความเสียหายสูงและมีรายละเอียดเยอะในเชิงเทคนิค อาจทำให้เราเสียหายได้ ด้วยความปรารถนาดี