ปรึกษาคดียักยอกทรัพย์

ปรึกษาคดียักยอกทรัพย์

ในความหมายของการยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 352 ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่น เป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคล ที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าทรัพย์นั้นได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิด เพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดไปด้วยประการใด หรือเป็นทรัพย์ สินหายซึ่งผู้กระทำความผิดเก็บได้ ผู้กระทำต้องระวางโทษแต่เพียง กึ่งหนึ่ง

แปลความหมาย
การยักยอกทรัพย์นั้น เป็นกรณีที่ทรัพย์ของผู้เสียหายอยู่ในการครอบครองของผู้กระทำความผิด และผู้กระทำความผิดนั้น นำทรัพย์ของผู้เสียหายนั้นเป็นของตน โดยต้องมีเจตนาด้วย