สำนักงานทนายความ รับว่าความ ที่ปรึกษากฎหมาย
หมวดหมู่
การดำเนินการปรึกษากฎหมาย

11111111111111111111111111111111111111111111111111111155555555555
1111111111111111111111111111111222222222222333333333

บริการทางกฎหมาย

ให้บริการทางกฎหมาย รับว่าความ โดยทนายความ ท่านใดมีความประสงค์ ใช้บริการโทรเข้ามาพูดคุยนัดแนะนัดหมายกันได้ ดูแลเอกสารข้อสัญญาทางกฎหมาย
เมื่อมีข้อปัญหาทางกฎหมายหรือมีปัญหาทางคดีความเกิดขึ้น โทรเข้ามาพูดคุยและปรึกษากันได้เพื่อวางแผน ในการทำงานต่อไป

ให้คำปรึกษากฎหมาย

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

บริการด้านสัญญานิติกรรม
ร่างสัญญาตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาข้อตกลงต่างๆระหว่างท่านกับคู่สัญญา

บริการด้านการบังคับคดี
เจรจาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ เพื่อที่ได้ไม่ต้องมีการดำเนินคดี สืบหาตัวของลูกหนี้ สืบหากรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินอื่น ๆ ของลูกหนี้